Kompanija Epson isporučuje 50-milioniti inkdžet štampač sa rezervoarom za mastilo velike zapremine

Emisija CO2 prilikom proizvodnje potrošnog materijala smanjena za preko 160.000 tona

Kompanija Epson isporučuje 50-milioniti inkdžet štampač sa rezervoarom za mastilo velike zapremine

Kompanija Epson isporučuje 50-milioniti inkdžet štampač sa rezervoarom za mastilo velike zapremine

Emisija CO2prilikom proizvodnje potrošnog materijala smanjena za preko 160.000 tona

Svoje prve inkdžet štampače sa rezervoarom za mastilo velike zapremine (sada pod nazivom EcoTank na mnogim tržištima), kompanija Epson je plasirala u oktobru 2010. godine u Indoneziji. Od tada smo ove štampače postepeno uvodili i na druga tržišta, tako da su se do 2019. godine prodavali u ukupno 170 zemalja i regiona. Kao rezultat toga, ukupna globalna prodaja naših inkdžet štampača sa rezervoarom za mastilo velike zapremine nedavno je dostigla cifru od 50 miliona. Štaviše, na osnovu uštede u plastici, koja je glavna komponenta kertridža sa mastilom, procenili smo da je emisija CO2 bila za oko 166.000 tona manja nego da su svi ovi uređaji imali pojedinačne kertridže 1.

Kompanija Epson je prvo plasirala svoje proizvode na tržištima zemalja u razvoju, a onda se probijala na tržišta razvijenih zemalja i uvidela je da modeli sa rezervoarom za mastilo velike zapremine svake godine čine sve veći udeo celokupnog tržišta inkžet štampača. Tako je kompanija Epson, sa svojom linijom proizvoda širokog spektra uz dobro poznato ime brenda, u narednih deset uzastopnih godina ostvarivala najveći udeo 2na globalnom tržištu štampača sa rezervoarom za mastilo velike zapremine.

Brze društvene promene do kojih je došlo u fiskalnoj 2020. godini odrazile su se na potrebe štampanja u kancelarijama i obrazovnim institucijama. Mi ćemo i dalje nuditi, i to u svim segmentima, daleko niže troškove štampanja u poređenju sa konkurentskim firmama, kao i neuporedivo bolje ekološke performanse kako bismo omogućili našim kupcima štampanje bez brige o troškovima i uticaju na životnu sredinu.

 

1) Smanjenje emisije CO2 za pro­i­zvo­dnju po­tro­šnog ma­te­ri­ja­la izračunato je upoređivanjem ukupnog broja bočica sa mastilom prodatih do avgusta 2020. sa brojem kertridža sa mastilom potrebnih za štampanje iste količine materijala, nakon čega je dobijena vrednost pretvorena u ekvivalentnu vrednost emisije CO2. Emisija CO2 je izračunata na osnovu Epson-ovih uslova procene koji uzimaju u obzir uticaj proizvodnje potrošnih materijala i delova. Stvarna emisija CO2 zavisiće od konkretne korisničke upotrebe štampača.
Šta smo procenjivali: kertridže sa mastilom i ambalažu kod štampača koji koriste kertridže sa mastilom, s jedne strane, i bočice sa mastilom i ambalažu kod štampača sa rezervoarom za mastilo velike zapremine, s druge strane (izračunato na osnovu broja zamenjenih kertridža i bočica sa mastilom)

2) Na osnovu broja prodatih proizvoda sa rezervoarom za mastilo velike zapremine na globalnom nivou od 2010. do avgusta 2020. godine. Najveći udeo na osnovu podataka o broju prodatih proizvoda sa rezervoarom za mastilo na globalnom nivou od 2010. do 2019. godine, prema istraživanju koje je sprovela kompanija IDC (izvor: Kvartalno praćenje periferne opreme za štampanje kompanije IDC za 2. kvartal 2020)

* Napominjemo da nazivi i dostupnost proizvoda zavise od zemlje i regiona. Za više informacija posetite lokalni sajt za prodaju Epson proizvoda:
https://epson.com/